Ogólne Warunki Zakupu ERKO Sp. z o.o. Sp. k.

Ogólne Warunki Zakupu ERKO Sp. z o.o. Sp. k.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) mają zastosowanie do wszelkich transakcji zakupu dokonywanych przez ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ERKO), chyba, że pisemnie ustalono inaczej.

2. Odniesienie do OWZ umieszczane jest na każdym Zamówieniu Zakupu (ZZ) ERKO, w związku z czym uważa się, że potwierdzenie lub przystąpienie do realizacji ZZ jest jednoznaczne z przyjęciem OWZ przez Dostawcę.

3. OWZ przeważają nad warunkami sprzedaży Dostawcy, który przyjmując ZZ do realizacji odstępuje od własnych warunków, jeżeli są sprzeczne z OWZ ERKO.

4. Dostawca realizuje zamówienie w oparciu o zapisy ZZ (w pierwszej kolejności) i OWZ (uzupełniająco) aktualne w momencie potwierdzania ZZ.

5. Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia ZZ w terminie 2 dni roboczych. Za datę realizacji ZZ, którą potwierdza Dostawca uznaję się datę dostarczenia towaru pod adres wskazany na ZZ. Nieterminowa dostawa może zostać nieprzyjęta lub zwrócona na koszt Dostawcy.

6. Na fakturze, WZ i liście przewozowym Dostawca zobowiązuje się umieścić nr ZZ. Dostawa nieoznaczona numerem ZZ może zostać nieprzyjęta lub zwrócona na koszt Dostawcy.

7. Towar powinien być dostarczony wraz z fakturą. Dokument może zostać przesłany drogą elektroniczną w zależności od adresu dostawy: logistyka.jonkowo@erko.pl lub logistyka.czelusnica@erko.pl.

8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów w opakowaniach dostosowanych do zawartości oraz rodzaju transportu, tak aby zapewnić dostawę w nienaruszonym stanie. Jednocześnie Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w dostawach (braki ilościowe i jakościowe) wynikające z niewłaściwego opakowania.

9. ERKO oświadcza, że jest uprawnione do otrzymywania f-r VAT i upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu ze swojej strony.

10. W przypadku zamówienia: – materiału (szczególnie metali) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć atest/świadectwo 3.1 wg PN-EN 10204. Materiał musi być jednoznacznie identyfikowalny pod względem gatunku, rozmiaru, nr atestu, nr ZZ, a faktura powiązana z nr ZZ i atestem.
– środków chemicznych Dostawca zobowiązuje się dostarczyć aktualną kartę charakterystyki w języku polskim, jeżeli uległa zmianie od ostatniej dostawy.

11. Dostawca zobowiązuje się realizować ZZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, BHP, ochrony środowiska oraz dobrymi praktykami etycznymi w biznesie, takimi jak np. uczciwa konkurencja, czy brak korupcji.

12. ERKO wymaga aktualnego oświadczenia o zgodności dostarczanego towaru z Rozporządzeniem REACH. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w/w oświadczenie przy pierwszej dostawie oraz po każdej aktualizacji listy SVHC.

13. Jeżeli ma zastosowanie, ERKO wymaga, aby Dostawca podejmował wysiłki w celu identyfikacji pochodzenia cyny, wolframu, złota i tantalu w oferowanych produktach, aby uniknąć przypadkowego finansowania stron zaangażowanych w konflikty zbrojne. Na żądanie ERKO, Dostawca dostarczy stosowne oświadczenie w formie wypełnionego arkusza CMRT (www.responsiblemineralsinitiative.org).

14. Jeżeli ma zastosowanie, ERKO wymaga, aby Dostawca udokumentował zgodność dostarczanych towarów z Dyrektywą RoHS (ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

15. Dostawca zobowiązuje się do nieprzekazywania oraz nieujawniania informacji Poufnych uzyskanych w wyniku realizacji ZZ jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody ERKO, wyrażonej w formie pisemnej.

16. Dostawca umożliwi ERKO dokonywanie kontroli/audytu procesu realizacji zamówienia w siedzibie swojej bądź podwykonawcy. Dostawca gwarantuje dostęp do wszystkich uzgodnień i zapisów dotyczących realizacji ZZ oraz zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie próbki niezbędne do weryfikacji poprawności realizacji zamówienia. Powyższe prawo dotyczy również klientów Erko oraz zewnętrznych organów kontrolujących.

17. Wszystkie spory wynikłe w trakcie współpracy, jeżeli nie ustalono na piśmie inaczej, będą rozstrzygane przed sądem właściwym ERKO.

Data aktualizacji – 16 czerwca 2020

Pobierz PDF