OWSiD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stosuje się wyłącznie w przypadku sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółkę ERKO. „Sprzedającym” jest firma ERKO, która ma siedzibę w Jonkowie przy ul. Hanowskiego 7. „Kupujący” to osoba prawna nabywająca produkty na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Termin „Produkty” oznacza wszystkie oferowane do sprzedaży produkty, które Sprzedający będzie dostarczać Kupującemu na podstawie zaakceptowanego zamówienia. Sprzedaż krajowa definiowana będzie jako sprzedaż towarów i usług w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziba Kupującego jest na terytorium Polski.

2) Sprzedający publikuje Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw na swojej stronie internetowej www…, udostępniając tym samym warunki tego regulaminu Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący może kopiować Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw ze strony Sprzedającego oraz dowolnie je przechowywać i odtwarzać.

3) Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw nie dotyczą sprzedaży, dla których została zawarta na piśmie osobna umowa, kontrakt czy porozumienie na dostawę towarów lub usług.

4) Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o treści odmiennej od Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw nie są akceptowane przez Sprzedającego. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Kupującego są wiążące dla ERKO w przypadku gdy zostały zaakceptowane przez obie strony w formie pisemnej.

5) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedającego w celach: realizacji złożonego zamówienia, prowadzenia wewnętrznych statystyk handlowych. Kupujący wyraża również zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych i w tym celu zobowiązany jest do przekazania adresu poczty elektronicznej do korespondencji ze Sprzedającym. Sprzedający gwarantuje, że dane Kupującego nie zostaną udostępnione osobom trzecim i innym firmom. Kupujący zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osób fizycznych dotyczących, przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (określanych jako RODO), ma prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na takie przetwarzanie zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie: https://erko.pl/

ERKO Sp. z o.o. SK oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo takich danych osobowych.

§2 PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY

1) OFERTA PISEMNA

a) Warunki oferty dotyczą wyłącznie produktów i usług wymienionych w ofercie pisemnej i nie zobowiązują Sprzedającego do dodatkowych dostaw i usług.

b) Oferta Sprzedającego jest ważna jeden miesiąc od daty jej wystawienia chyba, że na ofercie zaznaczono inaczej.

c) Przed realizacją pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonej przez siebie działalności za wyjątkiem sprzedaży za pobraniem (gotówka) aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP.

2) OFERTA KATALOGOWA

a) Informacje podane w katalogach, folderach, serwisach internetowych, na zdjęciach i rysunkach technicznych oraz innych nośnikach reklamy mają charakter wyłącznie informacyjny i obowiązują Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez osoby upoważnione pod rygorem nieważności.

b) W związku z prowadzoną polityką ciągłego rozwoju Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w wyżej wymienionych materiałach w dowolnym terminie bez obowiązku informowania o zaistniałych zmianach.

c) Przekazane Kupującemu materiały są własnością Sprzedającego. Kopiowanie, nanoszenie zmian w prezentowanych danych oraz wykorzystanie zmienionych danych bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

§3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają wystarczające bezpieczeństwo dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza zdefiniowane i opisane parametry produktu.

2) Nigdy nie dotykać odsłoniętych lub niezabezpieczonych części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem.

3) Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko zapalenia.

4) Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa gwarantujący niezawodną pracę.

§4 ZAWARCIE UMOWY

1) Sprzedający odpowiada na zapytanie i składa kupującemu ofertę przez wysłanie e-mail lub faksu. W odpowiedzi na ofertę Kupujący dokonuje zamówienia e-mailem, faxem, listownie, telefonicznie lub osobiście. Sprzedający ma prawo żądać potwierdzenia zamówienia złożonego telefonicznie w formie pisemnej (e-mail, fax, list).

2) Oferta Sprzedającego jest ważna 30 dni, chyba, że w ofercie podano inaczej.

3) Kupujący może złożyć zamówienie pomimo braku oferty od Sprzedającego. Sprzedający może przyjąć zamówienie przez dokonanie potwierdzenia zamówienia e-mailem, listownie lub telefonicznie lub poprzez dostarczenie Kupującemu zamówionych towarów. W takim wypadku zamówienie Kupującego traktuje się jako ofertę zakupu.

4) Do zamówień o wartości powyżej 50 tyś. złotych netto od Zamawiającego, z którym Sprzedający nie ma spisanej Umowy o współpracy, Sprzedający ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie meilem Upoważnienia, podpisanego przez osobę reprezentującą Zamawiającego, potwierdzającego że osoba składająca zamówienie jest do jego złożenia upoważniona.

5) Kupujący nie może anulować żadnego zamówienia przyjętego przez Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji, w której upoważniony pracownik Sprzedającego wyda stosowną, pisemna zgodę.

6) Adresy, na jakie należy przesyłać zamówienia:

a) e-mail: sprzedaz@erko.pl
b) ERKO Sp. z o.o.; 11-042 Jonkowo; ul. Lipowa 24

§5 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Ceny produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego zawarte w cenniku wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2) Ceny produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego podane w cenniku bazowym są cenami detalicznymi. Zakup ilości hurtowych upoważnia Kupującego do negocjacji cen.

3) Ceny produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego wskazane w cenniku bazowym i ofertach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku.

4) Terminy płatności. Kupujący dokona pełnej zapłaty za Towary wskazane na fakturze przez Sprzedającego w ustalonym na fakturze terminie.

5) Jeżeli Kupujący nie dokona jakiejkolwiek zapłaty w wymaganym terminie, wówczas Sprzedający może:

a) odstąpić od umowy lub zawiesić wszelkie dalsze dostawy na rzecz Kupującego;
b) zaliczyć wszelkie dokonane przez Kupującego płatności na poczet należnych odsetek lub należności za towary dostarczone na mocy innej umowy pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym (niezależnie od wskazanego przeznaczenia wyżej wymienionych płatności przez Kupującego).

6) Sprzedający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług – NIP nr 739-020-46-93 i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

7) W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym i przyjętym zamówieniu.

8) W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty przez Kupującego, Sprzedający może dochodzić odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§6 DOSTAWA TOWARU, OPAKOWANIA, KOSZTY ODBIORU

1) Ceny podane w ofertach dotyczą opakowań jednostkowych lub ich wielokrotności. Zamówienie Kupującego dotyczące innych ilości niż w opakowaniach jednostkowych może powodować obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. Sprzedający poinformuje Kupującego o dodatkowych kosztach związanym z zamówieniem towarów w niestandardowych ilościach.

2) Warunki transportu. Rodzaj transportu produktów zamówionych przez Kupującego, wybierany jest przez Sprzedającego według jego kryteriów chyba, że Kupujący określi inaczej w zamówieniu.

3) Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione produkty od Sprzedającego w miejscu i terminie wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać produkty w swojej siedzibie.

4) Termin wydania produktów daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie produktów z magazynu Sprzedającego.

5) Dostarczenie produktów na koszt Sprzedającego odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem spedytorów, z którymi Sprzedający ma podpisane umowy spedycyjne.

6) Opłaty za dostawę produktów:

a) dla wartości zamówienia powyżej 1000 PLN netto koszty transportu pokrywa Sprzedający
b) dla wartości zamówienia poniżej 1000 PLN netto koszty transportu pokrywa Kupujący.

7) W przypadku transakcji realizowanych na warunkach przedpłaty, realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedającego.

§7 TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Sprzedający realizuje zamówienie Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu drogą emailową, faxem, bezpośrednio z platformy internetowej Sprzedającego lub w inny sposób pośredni, jeśli towar znajduje się w magazynie Sprzedający chyba, że kupujący określi inny żądany termin dostawy. W pozostałych przypadkach towar jest dostarczany w terminie indywidualnie uzgodnionym lub w terminie określonym na potwierdzeniu zamówienia.

2) Sprzedający jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności: siła wyższa rozumiana jako lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów,

3) Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 2) powoduje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania tych okoliczności.

4) Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej. Dostawa może być wstrzymana, gdy zamówienie Kupującego przekracza przyznany mu limit kredytowy lub gdy Kupujący ma przeterminowane faktury wobec Sprzedającego.

5) Wydanie produktów następuje z chwilą, gdy towar opuści magazyn Sprzedającego poprzez wydanie go Kupującemu lub, jeżeli produkty dostarczane są przez przewoźnika (pocztą lub innymi środkami transportu) wydanie towaru następuje z chwilą wydania go przewoźnikowi.

6) Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionych towarów w ustalonym terminie, zawiadomi Kupującego o nowym terminie dostawy. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia nowego terminu dostawy, brak potwierdzenia nowego terminu dostawy w ciągu trzech dni roboczych poczytany będzie jako akceptację nowego terminu dostawy. W tym przypadku roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionego terminu dostawy są wyłączone.

7) W przypadku braku akceptacji nowego terminu dostawy przez Kupującego uznaje się, że Kupujący odstąpił od umowy. W tym przypadku roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionego terminu dostawy są wyłączone.

§8 GWARANCJA

1) Sprzedający udziela gwarancji na sprzedane towary na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2) Gwarancji, określonej w niniejszym paragrafie nie podlegają wszelkie produkty niestandardowe (pozakatalogowe), w których dokonano zmian konstrukcyjnych, funkcjonalnych lub materiałowych, wprowadzonych zgodnie ze wskazaniami i życzeniem klienta lub w uzgodnieniu z klientem. Warunki gwarancji na tego typu wykonania definiowane są w osobnym porozumieniu lub umowie zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3) CZAS TRWANIA GWARANCJI

a) Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedającego towarów wynosi 12 miesięcy od dnia wydania towaru.

b) Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego zgodnie z dokumentem sprzedaży ERKO, na terenie kraju, do którego towar został sprzedany.

c) Jakakolwiek dalsza odsprzedaż (niezależnie od formy i charakteru sprzedaży) poza terytorium kraju, do którego towar został sprzedany, nie jest objęta gwarancją czy rękojmią ERKO.

d) W przypadku, o którym mowa w lit. c. ewentualna obsługa serwisowa towaru możliwa jest na warunkach i zgodnie z cennikiem dystrybutora w danym kraju.

4) ZAKRES GWARANCJI

a) Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Kupującemu produktach w przypadku, gdy wady te powstały z błędnej koncepcji sporządzonej przez Sprzedającego, wadliwego surowca lub wykonania.
b) Sprzedający nie odpowiada za wady produktów wynikłe z winy:
– narzuconej koncepcji wykonania i montażu przez Kupującego,
– nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
– przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach.
c) Wyklucza się gwarancję w przypadku wymiany produktu lub napraw wynikających ze zwykłego jego zużycia a także uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania, nieprzestrzegania zasad tzw. „sztuki elektrycznej”.
d) Warunki gwarancji są zachowane jeżeli Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie (wypełniając formularz reklamacyjny umieszczony na stronie internetowej Sprzedającego) o wadach niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni licząc od dnia ujawnienia wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj/typ urządzenia, w jakim zastosowano produkt oraz charakter instalacji.
e) Reklamacja nie dotyczy produktów uszkodzonych w wyniku okoliczności, których Sprzedający nie był w stanie kontrolować.

§9 RĘKOJMIA ZA WADY

1) Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczone produkty i zawiadomić o stwierdzonych wadach lub niezgodnościach ilościowych. Wady powinny być szczegółowo opisane w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli jest to technicznie możliwe, to powinny być podane parametry techniczne, które nie są spełnione oraz jak daleko odbiegają od podanych w specyfikacji danego produktu. Jeżeli wady są widoczne to powinny być załączone zdjęcia, które to dokumentują. W przypadku gdy informacje podane przez Kupującego nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający może nie uwzględnić reklamacji. W razie niedopełnienia tych czynności Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

2) W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad, Kupujący może żądać dostarczenia produktów wolnych od tych wad, uzupełnienia braków ilościowych. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Kupującego jednak w razie zgłoszenia żądania usunięcia wad lub wymiany produktu Sprzedający ostatecznie ma prawo decyzji, czy wady usunie, czy wymieni towar na wolny od wad. Koszty usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad lub uzupełnienia braków ilościowych ponosi Sprzedający.

3) Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji (przy czym zgłoszenie rozumiane jest jako dostarczenie reklamowanego towaru wraz z wypełnionym prawidłowo formularzem reklamacyjnym) zobowiązuje się do ustosunkowania się do niej w formie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wad a jeżeli nie będzie to możliwe, wymiany na towar wolny od wad. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu. W razie stwierdzenia, że reklamacja była nieuzasadniona Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami badania.

4) Reklamacje dostaw, reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie, muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów.

5) W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora/kuriera, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy transportowej i powiadomić Sprzedającego. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

6) Kupującemu przysługują roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w związku z wadami fizycznymi lub brakami ilościowymi produktów tylko wtedy, gdy Sprzedający wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

7) Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z zalecanymi środkami ostrożności użycia z §3, montażu, konserwacji oraz wad spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie.

8) Koszty transportu naprawionych lub wymienionych produktów w wyniku gwarancji obciążają Sprzedającego.

§10 INFORMACJE POUFNE

1) Wszelkie specyfikacje, rysunki, opisy techniczne i szczegóły związane z realizacją usługi, w tym w szczególności dotyczące obróbki wyrobów, (dalej: „informacje”), przedłożone z ofertą Sprzedającego lub dostarczone w inny sposób Kupującemu zgodnie z umową przekazywane są na zasadach poufności. Kupujący zobowiązany jest do traktowania tych informacji jako poufne oraz do nieujawniania ich (w sposób określony przepisami prawa, chyba że informacje te są już podane do publicznej wiadomości, w inny sposób niż poprzez zaniedbanie Kupującego) osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego i powinien on używać ich tylko do celów związanych z realizacją umowy (zamówienia).

2) Wszelkie wynalazki lub nowe technologie obróbki wyrobów powstałe w związku z realizacją umowy (zamówienia) oraz wszelkie prawa patentowe lub podobne prawa, powstałe w Polsce lub w innym miejscu przysługują/są własnością Sprzedającego.

§11 ZMIANY I KWESTIE SPORNE

1) W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

2) Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.

3) Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczą niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.

 

Pobierz PDF