Polityka Prywatności - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Polityka Prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest ERKO sp. z o.o. sp. k., ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo, KRS 000692932, REGON 004462128, NIP 7390204693, tel. 89 512 92 73, email: erko@erko.pl

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443, www.idpo.pl/kontakt.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia właściwego funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem: https://erko.pl.

4. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies jest dobrowolna (wymóg umowny). Brak zgody na przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies może uniemożliwić właściwe funkcjonowanie stron wymienionych w punkcie 3. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce cookies.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych w postaci marketingu bezpośredniego, w przypadkach kiedy ma zastosowanie.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim i/lub profilowaniem.

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w administratorem wyłącznie w związku z realizacją celu, dla którego zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, informatyczne, marketingowe, reklamowe, analityczne, statystyczne oraz doradcze.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzane będą przez administratora do czasu jej odwołania, a w przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

9. Wyrażoną zgodę osoba, której dane dotyczą, może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podającemu dane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw kierować należy bezpośrednio do administratora danych lub do inspektora ochrony danych.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co  nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

13. Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.