Zapytanie ofertowe


„Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na próby i testy, w ramach projektu pt. „Technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów supertwardych technikami laserowymi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”