Regulamin Konkursu - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Erko Energetab”

 1. Postanowienia Ogólne
 • Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ERKO Energetab”, zwanym dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest firma ERKO sp. z o.o. sp.k., zwana dalej „Organizatorem”.
 • Konkurs jest organizowany i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konkurs rozpoczyna się 12 września 2023 r. i będzie trwał do 14 września 2023 r.
 • Zadaniem konkursowym jest udział w quizie wiedzy o produktach ERKO Sp. Z o.o. Sp. k., zwanych dalej „Produktami”.
 1. Uczestnicy i Zasady Konkursu
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykona Zadanie Konkursowe.
 • Zadaniem konkursowym jest udział w quizie wiedzy o produktach ERKO Sp. Z o.o. Sp. k. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2023, które odbędą się w dniach 12-14 września 2023 r., którzy odwiedzą stoisko ERKO oraz wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 • Przystąpienie do Konkursu
 • Do Konkursu może przystąpić każda osoba, wymieniona w § 7 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na cele związane
  z Konkursem, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
 • Nieważne jest Zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 1. Zasady Organizacyjne Konkursu
 • Zadaniem Uczestników jest w okresie trwania Konkursu od 09.2023 r. do 14.09.2023 r. udział w quizie wiedzy o produktach ERKO Sp. Z o.o. Sp. k., zwanych dalej „Produktami” oraz udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
 1. Nagroda
 • W ramach Konkursu przewidziana jest następująca nagroda dla Uczestników:
  • Jedna (1) nagroda I stopnia w postaci bonu o wartości dwóch tysięcy złotych (2 000 zł) dla Uczestnika, który w Rankingu Wyników zajął miejsce PIERWSZE i odpowiedział w najciekawszy sposób na pytania konkursowe.
 1. Zasady Przyznawania Nagród w Konkursie
 • Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 (jeden) Uczestnik, który w okresie od 12.09.2023 r. do 09.2023 r.  – w najciekawszy sposób udzieli poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie nagrodzonych nastąpi do 21.09.2023
 • Ogłoszenie Wyników i Zasady Wydania Nagrody
 • Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
 • Nagroda, która nie mogła zostać wydana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 • Dane osobowe
 • Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu – Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administratorem danych osobowych jest ERKO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lipowa 24
  11-042 Jonkowo (k. Olsztyna), zarejestrowaną pod numerem KRS 0000692932, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 739-020-46-93, REGON 004462128.
 • Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych na cele związane z Konkursem, jest dobrowolne.
 1. Postanowienia Końcowe
 • W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www i stoisku targowym Organizatora .
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).